U Dubu 1562, Jirkov 43111
+420 774 422 012, +420 474 684 432
poradna@meussj.cz

Pravidla poskytování služby

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Zájemce k jednání nepotřebuje žádné doporučení, může přijít osobně v uvedených konzultačních hodinách, kontaktovat službu telefonicky, emailem či dopisem. Jednání vede sociální pracovník. V průběhu jednání se zájemcem jsou zájemci poskytnuty základní informace směřující k řešení jeho nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, informace o jeho základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociální služby a informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení.

Při jednání je ověřeno, že zájemce splňuje podmínky pro poskytování služby a může být jejím klientem. Poradenství je poskytováno formou individuálních či skupinových konzultací. Skupinové konzultace jsou určeny zejména pro rodinu či osoby sdílející domácnost a řešící stejnou sociálně nepříznivou situaci. Termín konzultace je vždy sjednán s ohledem na individuální požadavky zájemců a kapacitní možnosti poradny. Jako běžná objednací doba k uskutečnění první konzultace je chápána doba nejdéle do 14 dnů od jednání se zájemcem. V souladu s platnou legislativou je pro odmítnutí z kapacitních důvodů vedena evidence. Klienti jsou v případě uvolnění kapacity dle evidence oslovováni. Běžná intervence trvá 30 min. Poslední klient je objednán 30 minut, před koncem konzultačních hodin. Pokud nastane překážka na straně klienta nebo pracovníka poradny, je možné, po dohodě termín objednání změnit.

PRO KOHO TU JSME?

Naše poradna je určena především osobám ve věku od 15 let, kteří jsou v krizi, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, jsou komerčně zneužívané. Osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby se zdravotním postižením a senioři.

Cílem práce sociálního pracovníka odborné sociální poradny je pomoci klientovi vést „běžný způsob života“ v situaci, kdy má člověk možnost využívat běžné služby poskytované veřejnosti, zapojovat se do ekonomického, sociálního a kulturního života.

Snahou našich poradců je vzájemná spolupráce, která by měla zastavit zhoršování sociální situace klienta s cílem zlepšit jeho sociální dovednosti a vést k jeho spokojenosti.

JAK JSOU CHRÁNĚNY ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTNETE?

Způsob shromažďování a používání osobních údajů našich klientů je popsán ve vnitřní směrnici Městského ústavu sociálních služeb Jirkov a je zveřejněn zde.

Všichni pracovníci, kteří pracují v organizaci podepisují povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, se kterými se setkají při výkonu práce. Mlčenlivosti mohou být zbaveni pouze písemným souhlasem klienta.

JAK JE MOŽNÉ PODAT NÁMĚT, STÍŽNOST, PŘIPOMÍNKU?

Jakékoli náměty nebo připomínky k poskytované službě vítáme. Všechny takové připomínky jsou vyhodnoceny a pomáhají při zkvalitňování našich služeb.

Ve vstupní místnosti, která slouží jako čekárna, je umístěna schránka, do které může klient vložit stížnost, připomínku, návrh na zlepšení služby apod.

Stížnost může být podána ústní, telefonickou, písemnou nebo elektronickou formou (např. e-mail,

video), a to konkrétní osobou nebo anonymně. Postup pro podání a vyřízení Vaší stížnosti je popsán ve vnitřní směrnici Městského ústavu sociálních služeb Jirkov a je zveřejněn zde.

JAKOU FORMOU PROBÍHÁ PORADENSTVÍ?

Poradenství je poskytováno prostřednictvím individuálních či skupinových konzultací formou rady, pomoci a podpory v řešení klientovo nepříznivé situace, a to ambulantní či terénní formou nebo jejich kombinací. Dále prostřednictvím konzultací odborníka v oblasti psychoterapie, mediace nebo u odborníka v oblasti práv.

Poradenství je poskytováno na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby či anonymně. V případě podpisu smlouvy sociální pracovník k tomuto od klienta získává potřebné osobní údaje, Součástí smlouvy je i souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že klient nechce poskytnout své osobní údaje, nebo nechce uzavřít smlouvu, má právo čerpat poradenství anonymně.

V rámci anonymního čerpání služby nelze poskytovat právní poradenství ani psychosociální terapii, taktéž nelze sepisovat návrhy, žaloby a jiné dokumenty.

CO NEDĚLÁME / JAKÉ SLUŽBY UŽ NEPOSKYTUJEME?

Nezastupujeme klienty u soudu, nenabízíme rychlá řešení, neposkytujeme poradenství v otázkách komerčního charakteru (výběr dodavatele energií, koupě nemovitosti, automobilu, založení s.r.o. apod.), neposkytujeme daňové poradentství.

Důvody, kdy lze zájemci o poskytnutí sociální služby tuto službu odmítnout, jsou uvedeny v ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nicméně i odmítnutému zájemci o službu jsme povinni poskytnout základní informace. Součástí základního poradenství je i povinnost sdělit kontakt na organizaci, která se vzhledem k typu problému může zájemce ujmout.

KOLIK SE PLATÍ ZA NAŠE SLUŽBY?

Všechny služby jsou klientům poskytovány zdarma.