U Dubu 1562, Jirkov 43111
+420 774 422 012, +420 474 684 432
poradna@meussj.cz

Veřejný závazek

Posláním služby je poskytnout radu, pomoc a podporu lidem především se zaměřením na finanční a dluhovou problematiku (půjčky, dluhy, exekuce, oddlužení, vzdělávání ve finanční gramotnosti), pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (uplatnění na trhu práce) a na problematiku bydlení a usiluje přitom o zlepšení či stabilizaci nepříznivé sociální situace klientů. Rada, pomoc a podpora je klientům poradny poskytována formou odborného sociálního poradenství, právního poradenství a formou podpory v oblasti psychoterapie a mediace.


Cíle a cílová skupina
Poradenství je určeno osobám ve věku od 15 let žijícím v sociálně vyloučených komunitách nebo osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Do cílové skupiny spadají také osoby v krizi, osoby komerčně zneužívané, osoby se zdravotním postižením a senioři.


Cílem služby je pomoci zlepšit tíživou sociální situaci klientům, kteří ji sami chtějí řešit a usilovat o to, aby znali svá práva a povinností nebo byli schopni vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poskytováním odborného poradenství chceme snižovat jejich míru sociálního vyloučení nebo alespoň zabránit prohlubování tohoto stavu. Chceme umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce i přirozené vztahové sítě, podpořit osoby z cílové skupiny v možnosti žít běžným způsobem. Odborné sociální poradenství také pomáhá klientům získat náhled na příčiny, jež je dovedly do jejich tíživé sociální situace.


Základní činnosti poskytované při Odborném sociálním poradenství:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zprostředkování navazujících služeb

Sociálně terapeutické činnosti:

 • poradenství v oblastech práva, psychosociální terapie a mediace prostřednictvím kvalifikovaných odborníků je poskytováno klientům, kteří ke splnění osobního cíle potřebují konzultaci odborníka v oblastech specifikovaných v individuálním plánu

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (doprovod klienta na úřady, státní instituce apod.)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (problémy s bydlením, sociální dávky, dluhová problematika, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc řešení nepříznivé sociální situaci)
 • zajištění odborného poradenství k dluhové problematice
 • sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, insolvence

Zajištění služby

Služba je zajištěna sociálními pracovníky, kteří poskytují odborné sociální poradenství, dále odborníky z oblasti práv, kteří na základě individuálních potřeb v souladu s individuálním plánem klienta poskytují právní poradenství a odborníky z oblasti psychoterapie, mediace a pedagogiky, kteří na základě identifikovaných potřeb v souladu s individuálním plánem klienta poskytují terapeutická či mediační sezení.

Oblasti poradenství a hlavní činnosti poskytované sociální služby

 1. Poskytnout klientům bezplatné základní a odborné sociální poradenství, primárně zaměřené na dluhovou problematiku.
 2. Poskytnout poradenství v oblasti předluženosti, exekucí, dluhů a dále být nápomocný v oblasti sociálně právní, ve vztazích pracovně právních, nájemních, rodinných, majetkoprávních a pomáhat klientům s orientací v problematice pojištění, ochrany spotřebitele a občanského soudního řízení.
 3. Pomáhat klientům se sepsáním a podáním návrhu na povolení oddlužení. Po podání návrhu dle potřeby klienta nadále podporovat v průběhu insolvenčního řízení.
 4. Pomáhat při řešení problémů definovaných společně klientem a sociálním pracovníkem, ale i preventivně působit na klienty služby, podporovat jeho samostatnost a zodpovědnost, a tím předcházet dalšímu zadlužování či stavu předluženosti.
 5. Pomáhat klientům s komunikací s exekutory a věřiteli za účelem nastavení nelikvidačních splátek dluhu a úroků.
 6. Vzdělávat klienty a širší veřejnost v dluhové problematice realizované prostřednictvím konzultací, přednášek, odborných seminářů, diskuzí a cvičení.
 7. Rodinné poradenství a poradenství v oblasti mezilidských vztahů, jehož součástí může být i mediace, pomoc se sepsáním návrhu na svěření do péče a úpravu a vymáhání výživného, návrhu na sporný/nesporný rozvod a vypořádání společného jmění manželů.
 8. Pracovně právní poradenství a pomoc se zprostředkováním zaměstnání.
 9. Bytové poradenství a pomoc se získáním bydlení/ubytování.
 10. Pomoc v orientaci v systému dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, dávek pro osoby se zdr. postižením, důchodovém systému atp.
 11. Poradenství v oblasti dědictví a opatrovnictví.

Krátkodobé cíle:

 • klient se orientuje ve své situaci
 • klient má informace vedoucí k řešení jeho situace
 • klient zná možnosti a důsledky různých řešení jeho situace
 • klient ví o návazných službách

Dlouhodobé cíle:

 • klient má schopnosti a dovednosti potřebné k samostatnému řešení nepříznivé sociální situace
 • sociální rehabilitace klienta
 • klient, kterému byla schválena insolvence


Jednání se zájemcem o službu
Zájemce k jednání nepotřebuje žádné doporučení, může přijít osobně v uvedených konzultačních hodinách, kontaktovat službu telefonicky, emailem či dopisem. Jednání vede sociální pracovník. V průběhu jednání se zájemcem jsou zájemci poskytnuty základní informace směřující k řešení jeho nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, informace o jeho základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociální služby a informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení.


Při jednání je ověřeno, že zájemce splňuje podmínky pro poskytování služby a může být jejím klientem. Poradenství je poskytováno formou individuálních či skupinových konzultací. Skupinové konzultace jsou určeny zejména pro rodinu či osoby sdílející domácnost a řešící stejnou sociálně nepříznivou situaci. Termín konzultace je vždy sjednán s ohledem na individuální požadavky zájemců a kapacitní možnosti poradny. Jako běžná objednací doba k uskutečnění první konzultace je chápána doba nejdéle do 14 dnů od jednání se zájemcem. V souladu s platnou legislativou je pro odmítnutí z kapacitních důvodů vedena evidence. Klienti jsou v případě uvolnění kapacity dle evidence oslovováni. Běžná intervence trvá 30 min. Poslední klient je objednán 30 minut, před koncem konzultačních hodin. Pokud nastane překážka na straně klienta nebo pracovníka poradny, je možné, po dohodě termín objednání změnit.


Realizace služby
Poradenství je poskytováno prostřednictvím individuálních či skupinových konzultací formou rady, pomoci a podpory v řešení klientovo nepříznivé situace a to ambulantní či terénní formou nebo jejich kombinací. Dále prostřednictvím konzultací odborníka v oblasti psychoterapie, mediace nebo u odborníka v oblasti práv. Poradenství je poskytováno na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby či anonymně. V případě podpisu smlouvy sociální pracovník k tomuto od klienta získává potřebné osobní údaje, Součástí smlouvy je i souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že klient nechce poskytnout své osobní údaje, nebo nechce uzavřít smlouvu, má právo čerpat poradenství anonymně.
V rámci anonymního čerpání služby nelze poskytovat právní poradenství ani psychosociální terapii, taktéž nelze sepisovat návrhy, žaloby a jiné dokumenty.


Úhrada za služby
Všechny služby jsou klientům poskytovány zdarma.


Místo poskytování služby
Odborné sociální poradenství je poskytováno ambulantní i terénní formou v Jirkově a přilehlých obcích Zaječice, Vrskmaň, Pesvice, Vysoká Pec, Drmaly, Otvice, Strupčice.


Ambulantní poradenství je poskytováno na níže uvedených adresách:
U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Vstup do objektu i do poradny je bezbariérový přes boční recepci MěÚSS Jirkov p.o., vstup je možný také přes hlavní recepci. Po budově jsou rozmístěny informační cedule, které zájemce dovedou do prostor poradny. Kancelář je vybavena standardním nábytkem, výpočetní technikou a připojením k internetu. Terénní formou je poradenství poskytováno na území města Jirkova a v přilehlých obcích, v místě bydliště klienta, nebo například na úřadech a jiných institucích.
Ervěnická 1147, 431 11 Jirkov
Vstup do objektu je volný, budova je veřejně přístupná. Poradna sídlí ve 2. nadzemním patře budovy. Tato ambulance nemá bezbariérový přístup. Po budově jsou rozmístěny informační cedule, které zájemce dovedou do prostor poradny. Kancelář je vybavena standardním nábytkem, výpočetní technikou a připojením k internetu. V kanceláři je také jednací prostor pro právní poradenství, mediační sezení či jiné sociálně terapeutické a vzdělávací činnosti realizované v rámci odborného sociálního poradenství.
Terénní formou je poradenství poskytováno na území města Jirkova, zejména v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice.
Krušnohorská 1675, 431 11 Jirkov
Ambulance v Krušnohorské 1675 sídlí v objektu 4. ZŠ Jirkov, v zadní části budovy se samostatným bezbariérovým vchodem. Prostory Poradny sídlí v přízemí v bezprostřední blízkosti vchodu do sportovní haly MGZS Jirkov. Ve vstupních prostorách je umístěna informační cedule, která zájemce dovede přímo do prostor poradny. Kancelář je vybavena standardním nábytkem, výpočetní technikou a připojením k internetu. V kanceláři je také jednací prostor pro právní poradenství, mediační sezení či jiné sociálně terapeutické a vzdělávací činnosti realizované v rámci odborného sociálního poradenství.


Terénní formou je poradenství poskytováno na území města Jirkova, zejména v sociálně vyloučené lokalitě Vinařice – Jirkov.