U Dubu 1562, Jirkov 43111
+420 774 422 012, +420 474 684 432
poradna@meussj.cz

Norské fondy (CZ)

Název projektu:Mezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího násilí a genderově podmíněného násilí v Jirkově
Finanční mechanismus:Norské fondy 2014-2021
Program:LP – Program Lidská práva
Příjemce finanční podpory:Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Poskytovatel finančních prostředků:Ministerstvo financí, Letenská 15,118 10 Praha
Registrační číslo projektu:LP-HRMGSB-003
Doba realizace projektu:1.11.2022 – 29.2.2024 (16 měsíců)
Místo realizace projektu:Česká republika, Ústecký kraj, Jirkov

Odkazy projektu

Partneři projektu

Účel projektu:

účelem projektu je posílit kapacitu systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí prostřednictvím nové mezioborové platformy, která pomůže efektivnímu případovému řízení multidisciplinárního přístupu, zlepšení spolupráce regionálních aktérů v oblasti práce s osobami ohroženými násilím a jeho obětmi posílením odborných kapacit.

Cíl a očekávané přínosy projektu

Projekt si klade za hlavní cíle:

Zlepšení situace města Jirkova a bezprostředního okolí v oblasti pomoci osobám ohroženým a obětem domácího a genderově podmíněného násilí.

Navýšení odborných kapacit a efektivní koordinace pomoci osobám ohroženým a obětem domácího násilí v Jirkově a okolí.

Přeneseně je cílem projektu celkově zlepšit situaci v oblasti lidských práv a zvýšit povědomí o problematice domácího a genderově podmíněného násilí v odborné i laické veřejnosti.

Mezi dílčí specifické cíle se dále řadí zvýšení odbornosti profesionálů v Jirkově a okolí. Prostřednictvím osvěty zacílené na budoucí profesionály poté prevenci násilí páchaného odborníky, které je sice vnímáno v sociálních a zdravotních službách jako tabu, ale bohužel se vyskytuje. Záleží na kvalitě služby, odbornosti jejích pracovníků a podmínkách poskytování služby. Bohužel ne všechny poskytované služby poskytují kvalitně a odborně. Zacílením na širší veřejnost prostřednictvím on-line kampaní a sdílením dobré praxe si slibujeme lepší informovanost veřejnosti a prolomení některých tabu, která se v regionálních podmínkách stále vyskytují.

Klíčové aktivity

 1. Management projektu
 2. Publicita
 3. Založení a činnost mezioborové platformy
 4. Rozvoj personálních a odborných kapacit pracovníků zapojených subjektů do multidisciplinární spolupráce
 5. Osvěta
 6. Konference

Cílové skupiny

 1. osoby ohrožené či oběti domácího násilí a genderově podmíněného násilí, a to zejména osoby seniorského věku a osoby se zdravotním či chronickým onemocněním, tedy osoby zvlášť znevýhodněné, čelící často i vícečetné diskriminaci.
 2. organizace v Jirkově a okolí, organizace působící na území Jirkova a spádových obcí
 3. pracovníci partnerů
 4. široká veřejnost
 5. studenti odborných programů

Koneční uživatelé

Veřejnost

Studenti (jakýkoli věk)

Oběti domácího/genderově podmíněného násilí

Výsledky projektu

3,02 vytvořených pracovních míst v rámci posílení kapacit systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí.

245 příjemců podpořených poskytovaných služeb a aktivit projektu.

Jedna vzniklá interdisciplinární platforma, která přispívá ke komplexní pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí.

Publicita projektu

Připravuje se…