U Dubu 1562, Jirkov 43111
+420 774 422 012, +420 474 684 432
poradna@meussj.cz

Cesta z dluhů v Jirkově

Název projektu:Realizace rozšíření odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy pro osoby žijící ve vyloučených lokalitách města Jirkova ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce.
Zkrácený název projektu:Cesta z dluhů v Jirkově.
Příjemce finanční podpory:MěÚSS Jirkov
Místo realizace projektu:Ústecký kraj, Jirkov
Registrační číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011544
Doba realizace projektu:1. 7. 2019 – 30. 6. 2022 (36 měsíců)

Projekt se zaměřuje na řešení nepříznivých sociální situací osob sociálně vyloučených či tímto ohrožených ve městě Jirkov a to podporou sociální služby rozšiřující svou kapacitu v oblasti odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy. Dále rozšířením bezplatného právního poradenství, mediací a vzděláváním za účelem zvýšení uplatnitelnosti těchto osob ve společnosti a na trhu práce. Individuální a intenzivní prací s každým jedincem dojde u min. 340 ke zlepšení jejich situace.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Popis projektového záměru

Projekt se zaměřuje na řešení nepříznivých sociální situací osob sociálně vyloučených či tímto ohrožených ve městě Jirkov a to podporou sociální služby rozšiřující svou kapacitu v oblasti odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy. Dále rozšířením bezplatného právního poradenství, mediací a vzděláváním za účelem zvýšení uplatnitelnosti těchto osob ve společnosti a na trhu práce.

Hlavním cílem projektu je podpořit osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Jirkov, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách, které potřebují podporu a pomoc v řešení jejich zadluženosti za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Jedná se zejména o lokality Nové Ervěnice a Vinařice II: Důraz bude kladen na individuální přístup ke každému jedinci s cílem ho plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti, umožnit mu překonat dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. 

Popis potřebnosti projektu

Projekt řeší problémy zadluženosti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením žijící v Jirkově, zejména ve vyloučených lokalitách Ervěnice a okolí ul. Krušnohorská.

Účelem projektu je zvýšení uplatnitelnosti osob z cílové skupiny ve společnosti a na trhu práce, ke kterému mají tyto osoby nyní omezený přístup z důvodu komplikací a bariér níže uvedených.

Projekt řeší a reaguje na následující konkrétní problémy cílové skupiny

 • Vysokou míru zadlužení – dluhová past, exekuce, insolvence
 • Nízkou motivaci k hledání zaměstnání především z důvodu časté zadluženosti, která jim brání v legálním vstupu na trh práce a udržení se na něm.
 • Nízkou motivaci ke změně nepříznivé životní situace.
 • Pozdní řešení dluhů a vznik na ně návazných problémů.
 • Nízkými kompetencemi pro řešení osobních životních situací, ztrátou kontaktů se sociálním okolím
 • Málo rozvinutými kompetencemi ke změně nepříznivé sociální situace.
 • Nedostatek příležitostí a vazeb pro opuštění sociálně vyloučených lokalit.
 • Ztížený přístup k veřejným službám a zdrojům.

 Klíčové aktivity projektu

Projekt bude realizován prostřednictvím 2 Klíčových aktivit:

KA01 – odborné sociální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku

KA02 – evaluace

Projekt bude realizován v Ústeckém kraji, v Jirkově a bude realizován bez partnerství po dobu 36 měsíců.

 Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Jirkov, v sociálně vyloučených lokalitách, zejména Krušnohorská, Ervěnická ve věku 15 – 65 let věku.

Nejčastěji jde o osoby, které v některé z životních etap nenašly uplatnění na trhu práce a jejich příjmy nestačily pokrýt náklady na životní potřeby. Důvěřivě si půjčovaly a vzhledem k chybějící či velmi nízké finanční gramotnosti se zadlužily. Často využily i lichvářské úvěry, které následně nejsou schopni splácet. Patří sem i osoby, které ve vyloučených lokalitách dluží za nájemné, za energie, nesplácí nevýhodné úvěry. Svou nepříznivou životní situaci řeší převážně tak, že většina z nich zůstává v evidenci ÚP ČR dlouhodobě. Strategie pobírání sociální dávek a práce „na černo“ se v takovém případě stává na nějaký čas východiskem z jejich finančních potíží.

Zrcadlem těchto skutečností je existence mnoha dalších negativních jevů (dluhy vs. Například: práce, bydlení, kriminalita, vzdělávání, rodina, vztahy, zdraví, apod.) a nárůst sociálně patologických jevů. 

Popis cílu a výsledků projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Jirkov, v sociálně vyloučených lokalitách, které potřebují podporu a pomoc v řešení jejich zadluženosti za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Důraz bude kladen na individuální přístup ke každému jedinci s cílem ho plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti, umožnit mu překonat dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce.

Cílem je pomoc a podpora sociálně vyloučených osob v Jirkově, z identifikovaných 4250 osob bude v rámci projektu osloveno min. 500 z nich, z toho 340 se stane účastníky a získá tím pomoc v řešení své dluhové situace. Min. 40 účastných poté získá větší než bagatelní podporu. Cílem je vyhledávání, aktivizace, motivace a podpora jednotlivců a rodin prostřednictvím odborného poradenství poskytovaného ambulantní i terénní formou.

Dílčí cíle:

 • Realizací projektu vzniknou 2 nová poradenská místa v sociálně vyloučených lokalitách (Ervěnice, Krušnohorská)
 • Dluhová poradna prostřednictvím OSP v celé své šíří základní činnosti podpoří min. 340 osob.
 • Min. 40 osob bude bezplatně poskytnuto OSP vedoucí k podání návrhu na oddlužení a podpory jeho naplňování
 • 45 účastníků projektu zvýší své kompetence a dovednosti ve vedení rodinného rozpočtu, vyplňování poštovních poukázek, odeslání žádosti o splátkový kalendář s doporučeným dopisem, nácvik telefonátu s exekutorem/věřiteli, jednání se zprostředkovateli půjček a finančních produktů.
 • V roce 2022 bude vytvořena 1 závěrečná evaluační zpráva. 

Realizace

 Popis realizace projektu

1. Monitorovací období 1.7.2019 – 30.1.2020 

Publicita projektu

Byla vytvořena webová stránka projektu na www.meussj.cz Záložka  – O Nás – Projekty – Cesta z dluhů v Jirkově

Byly vytvořeny povinné plakáty o projektu A3

Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4

Informace o projektu byly uveřejněny na:

Závěrečná evaluační zpráva projektu „Cesta z dluhů“