U Dubu 1562, Jirkov 43111
+420 774 422 012, +420 474 684 432
poradna@meussj.cz

Standardy kvality sociálních služeb

V souladu se Standardy kvality sociálních služeb MPSV zde uvádíme následující informace:

Poslání

Posláním služby je poskytnout radu, pomoc a podporu lidem především se zaměřením na finanční a dluhovou problematiku (půjčky, dluhy, exekuce, oddlužení, vzdělávání ve finanční gramotnosti), pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (uplatnění na trhu práce) a na problematiku bydlení a usiluje přitom o zlepšení či stabilizaci nepříznivé sociální situace klientů. Rada, pomoc a podpora je klientům poradny poskytována formou odborného sociálního poradenství, právního poradenství a formou podpory v oblasti psychoterapie a mediace.

Cíle

Cílem služby je pomoci zlepšit tíživou sociální situaci klientům, kteří ji sami chtějí řešit a usilovat o to, aby znali svá práva a povinností nebo byli schopni vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poskytováním odborného poradenství chceme snižovat jejich míru sociálního vyloučení nebo alespoň zabránit prohlubování tohoto stavu. Chceme umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce i přirozené vztahové sítě, podpořit osoby z cílové skupiny v možnosti žít běžným způsobem. Odborné sociální poradenství také pomáhá klientům získat náhled na příčiny, jež je dovedly do jejich tíživé sociální situace.

Okruh osob

Poradenství je určeno osobám ve věku od 15 let žijícím v sociálně vyloučených komunitách nebo osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Do cílové skupiny spadají také osoby v krizi, osoby komerčně zneužívané, osoby se zdravotním postižením a senioři.

Věkové kategorie

Děti 15-18 let

Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let).

Zásady poskytování služby

Při poskytování služeb jsou dodržovány základní zásady respektující práva klientů i odborných pracovníků. Pro každého klienta je zavedena dokumentace, v níž je zdokumentováno poskytování služeb.

Sociální pracovník odborného sociálního poradenství respektuje základní lidská práva klientů. Ke všem klientům přistupuje bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství. Především je respektováno právo na ochranu soukromí.

Právo na důstojné zacházení: Samozřejmostí je vykání a jednání s klientem s úctou přiměřenou věku. Je nepřípustné jakékoliv chování ze strany pracovníků poskytovatele, které by vyjadřovalo neúctu vůči klientovi.

Právo na svobodné rozhodování: Poskytovatel se snaží vycházet vstříc zvyklostem a potřebám klienta, a to i v případě, kdy se neshodují s názorem poskytovatele. Nikdo ze strany poskytovatele nemá právo klienta přesvědčovat a nutit do něčeho, co on sám nechce.

Právo na ochranu osobních údajů: pro svou evidenci a identifikaci klientů shromažďujeme některé osobní údaje klienta, pokud se nejedná o anonymního klienta. Některé údaje jsou povinné: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště. Můžete nám sdělit některé další, nepovinné údaje, které mohou být podstatné pro kvalitu služby a bezpečnost a ochranu osobních údajů, jako informace o zdravotním stavu, typ důchodu, telefon klienta, jméno ošetřujícího lékaře, kontakt na blízkou osobu. Kontakt na blízkou osobu je důležitý zejména u osob s poruchou komunikace, osob omezených na svéprávnosti, osob, které nedokážou domyslet důsledky svého jednání a v případech ohrožení nebo zneužití základních lidských práv a svobod. Kdykoliv máte možnost požádat o nahlédnutí do Vaší osobní dokumentace zpracované v souvislosti s poskytováním služby.

Mlčenlivost: V souladu s platnou legislativou, zejména dle Zákona o sociálních službách zachováváme mlčenlivost o údajích týkajících se našich klientů. Této povinnosti můžeme být zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost máme, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Máte právo podávat stížnosti na postup poskytovaných služeb či jiné nedostatky. Máte také právo vznášet připomínky k poskytovaným službám, kterých je využito pro zvyšování jejich kvality. Podávání a vyřizování stížností klientů na jednání konkrétního pracovníka, na kvalitu či způsob poskytované služby nebo na jiné skutečnosti, související s poskytovanou službou, se řídí našimi vnitřními předpisy.

Ve vstupní místnosti, která slouží jako čekárna, je umístěna schránka, do které může klient vložit stížnost, připomínku, návrh na zlepšení služby apod. Stížnost může být podána ústní, telefonickou, písemnou nebo elektronickou formou (např. e-mail, video), a to konkrétní osobou nebo anonymně. Postup pro podání a vyřízení Vaší stížnosti je popsán ve vnitřní směrnici Městského ústavu sociálních služeb Jirkov. Tento předpis je pro Vás k dispozici k nahlédnutí na Vaši žádost. O nahlédnutí do tohoto předpisu můžete požádat kteréhokoliv odborného pracovníka poradny.